Α. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1962 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ




Το γραφείο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των μελετών οδοποιίας (χαράξεις οδών, σήμανση οδών, διαμορφώσεις κόμβων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκτιμήσεις κυκλοφοριακών φόρτων κλπ). Παράλληλα με τις μελέτες οδοποιίας, η εταιρία εκπονεί όλες τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφικά, αποχέτευση-αποστράγγιση, στατικά, γεωλογικά, γεωτεχνικά, περιβαλλοντικά κλπ)










Η εκπόνηση των μελετών γίνεται αποκλειστικά με προγράμματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, διατομών, χωματισμών κλπ) που έχει αναπτύξει το τμήμα μηχανογράφησης του γραφείου. Τα προγράμματα έχουν ενσωματομένους τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς, τις ΟΜΟΕ (Οδηγίες Μελετών Εργων Οδοποιίας), τους γερμανικούς κανονισμούς (RAS) και τους αμερικάνικους κανονισμούς (AASHO). Το πρόγραμμα οριζοντιογραφίας υπολογίζει και σχεδιάζει πλήρως την οριζοντιογραφική χάραξη της οδού (κυκλικά τόξα, κλωθοειδείς καμπύλες, πασαλάκια, εύρη κατάληψης, πίνακες με στοιχεία οριζοντίων καμπυλών κλπ). Το πρόγραμμα μηκοτομής, με δεδομένη την οριζοντιογραφία και το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους υπολογίζει και σχεδιάζει πλήρως την υψομετρική χάραξη της οδού (υψόμετρα εδάφους, τόξα στρογγύλευσης, κατά μήκος κλίσεις, ερυθρά, τεχνικά έργα, κόμβοι ονόματα περιοχών που διέρχεται η οδός κλπ). Το πρόγραμμα διατομών με δεδομένα την οριζοντιογραφία, τη μηκοτομή και το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους υπολογίζει και σχεδιάζει πλήρως τις διατομές τις οδού (μορφή εδάφους, μορφή καταστρώματος, ασφαλτικά-οδοστρωσία, τοίχοι αντιστήριξης, έργα αποχέτευσης-αποστράγγισης κλπ).




Από το 1999 το γραφείο διαθέτει πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού ερυθράς. Το πρόγραμμα, με δεδομένα μόνο το ανάγλυφο και τους περιορισμούς που τίθενται από τους κανονισμούς, χαράσει την ερυθρά της οδού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το ισοζύγιο των χωματισμών, να αποφεύγονται εκτεταμμένα ορύγματα και επιχώματα και παράλληλα να τηρούνται οι περιορισμοί των κανονισμών. Μετά από αυτόν τον πρωτοποριακό αλγόριθμο, πραγματικά αυτόματης ψηφιακής οδοποιίας, το τμήμα μηχανογράφησης βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας αλγορίθμου που θα υπολογίζει αυτόματα και την οριζοντιογραφία. Δηλαδή με δεδομένο μόνο το ανάγλυφο της περιοχής και τους κανονισμούς, θα υπολογίζει διαδοχικά τη βέλτιστη ισοκλινή και πολυγωνική γραμμή. Χαρακτηριστικό για την εξοικίωση του γραφείου με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για τον πραγματικά μεγάλο βαθμό εφαρμογής τους σε όλες τις μελέτες που μας ανατίθενται, είναι το γεγονός ότι όταν το 1998 ανατέθηκαν στο γραφείο οι μελέτες των ανισόπεδων κόμβων Αλεξανδρούπολης και ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης της Εγνατίας Οδού, το γραφείο ανέπτυξε αμέσα πρόγραμμα που έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει αυτόματα τα γεωμετρικά στοιχεία των κλάδων του κόμβου. Το πρόγραμμα εκτός του ότι μείωσε σημαντικά το χρόνο εκπόνησης της μελέτης, επέδρασε θεαματικά στην ποιότητα του κόμβου, αφού είχε τη δυνατότητα να παρεμβάλλει κλωθοειδείς καμπύλες μεταξύ των κυκλικών τόξων, πράγμα ιδιαίτερα χρονοβόρο με τις κλασσικές μεθόδους, αφού απαιτεί πολλές διαδοχικές προσεγγίσεις. Επιπλέον το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιαστούν στη μελέτη διατομές που απεικόνιζαν ταυτόχρονα και το κατάστρωμα της κύριας αρτηρίας και το κατάστρωμα του κλάδου του κόμβου στην περιοχή της συμβολής τους.

Μερικοί από τους νομούς στους οποίους έχει εκπονήσει πρόσφατα μελέτες οδοποίας η Α.Στάμος ΑΕ: Αιτωλοακαρνανίας (Οδός Πογωνιά-Πλαγιά), Αχαίας (Μελέτη Αρτηρίας εισόδου Πατρών με κάλυψη χ.Διακονιάρη, ΕΟ Πατρών-Τριπόλεως-111), Εβρου (Εγνατία οδός, Μάκρη-Γέφυρα Κήπων, 2ο υποτμήμα), Ηλείας (Σύνδεση Γιαννιτσοχωρίου με Νέα Φιγαλεία), Φθιώτιδος (Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης τμήμα Καμμένα Βούρλα – Μενδενίτσα).





ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΙ & ΙΣΟΠΕΔΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


επιστροφή στην κεντρική σελίδα